Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Sau đại học

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ , Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau: 

Quyết định ban hành các biểu mẫu xem tại đây

Quy trình bảo vệ luận văn chi tiết xem tại đây

Yêu cầu đối với luận văn xem tại đây

Lý lịch khoa học (dành cho bác sĩ nội trú) xem tại đây  

Lý lịch khoa học (dành cho học viên Cao học+CKII) xem tại đây

Mẫu giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn xem tại đây

Mẫu đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn xem tại đây

Mẫu nhận xét của Viện/Khoa/Bộ môn xem tại đây

Mẫu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn xem tại đây

Mẫu nhận xét luận văn xem tại đây

Mẫu giấy mời Hội đồng và Giáo viên hướng dẫn xem tại đây

Học viên có thể tham khảo phần phiếu chấm điểm tại đây

Học viên có thể tham khảo chương trình bảo vệ tại đây

Học viên có thể tham khảo bài trình bày của SĐH trong buổi gặp mặt học viên tại đây

Bảng mã số đào tạo, học viên xem tại đây

Bắt đầu từ năm nay, việc đánh giá luận văn sẽ thực hiện theo quy định mới, trong đó có tính điểm cho phần nghiên cứu khoa học (1đ, luận văn tối đa 9đ). Học viên được tối đa 01 điểm khi có ít nhất 01 bài báo đứng tên đầu (đã được công bố/xác nhận đăng bài trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành) liên quan đến luận văn (tối đa 1 điểm), nếu không đứng tên đầu (tối đa 0,5 điểm) tùy chất lượng bài báo hoặc Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu ứng dụng liên quan đến luận văn đã được chuyển giao (tối đa 1 điểm), tham gia (tối đa 0,5 điểm) tùy chất lượng đề tài

Hồ sơ nộp về phòng QLĐT sau đại học xin bảo vệ xem chi tiết trong quy trình. Riêng phần NCKH học viên lưu ý (nếu có) cần phô tô đầy đủ như sau:

A) Đối với bài báo:

1. Trang bìa tạp chí, sách, ...

2. Mục lục của cuốn tạp chí, sách

3. Toàn văn bài viết  

B) Đối với đề tài, công trình nghiên cứu khoa học thì cần phô tô và nộp: 

1. Quyết định giao đề tài/công trình nghiên cứu (có tên học viên - thành viên đính kèm)

2. Quyết định nghiệm thu đề tài (có tên học viên - thành viên đính kèm)

 

 

 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học