Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho bảo vệ luận văn Sau đại học

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo tới các học viên Thạc sĩ , Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau: 

Quy trình bảo vệ luận văn chi tiết xem tại đây

Yêu cầu đối với luận văn xem tại đây

Lý lịch khoa học (dành cho bác sĩ nội trú) xem tại đây  

Lý lịch khoa học (dành cho học viên Cao học+CKII) xem tại đây

Mẫu giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn xem tại đây

Mẫu đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn xem tại đây

Mẫu nhận xét của Viện/Khoa/Bộ môn xem tại đây

Mẫu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn xem tại đây

 

Bắt đầu từ năm nay, việc đánh giá luận văn sẽ thực hiện theo quy định mới, trong đó có tính điểm cho phần nghiên cứu khoa học (1đ, luận văn tối đa 9đ). Học viên được tối đa 01 điểm khi có ít nhất 01 bài báo đứng tên đầu liên quan trực tiếp đến đề tài đã được công bố hoặc Chủ nhiệm đề tài khoa học các cấp liên quan trực tiếp đến đề tài đã được nghiệm thu. Học viên được 0,5 điểm khi có ít nhất 01 bài báo khoa học đã được công bố hoặc tham gia các đề tài khoa học các cấp đã được nghiệm thu liên quan giáp tiếp đến đề tài.

Hồ sơ nộp về phòng QLĐT sau đại học xin bảo vệ xem chi tiết trong quy trình. Riêng phần NCKH học viên lưu ý (nếu có) cần phô tô đầy đủ như sau:

A) Đối với bài báo:

1. Trang bìa tạp chí, sách, ...

2. Mục lục của cuốn tạp chí, sách

3. Toàn văn bài viết  

B) Đối với đề tài, công trình nghiên cứu khoa học thì cần phô tô và nộp: 

1. Quyết định giao đề tài/công trình nghiên cứu (có tên học viên - thành viên đính kèm)

2. Quyết định nghiệm thu đề tài (có tên học viên - thành viên đính kèm)

Học viên có thể tham khảo phần phiếu chấm điểm tại đây

Học viên có thể tham khảo bài trình bày của SĐH trong buổi gặp mặt học viên tại đây

 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học