Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Chuyên ngành: Tâm thần - 62720148

Họ tên: Trần Thị Hà An

Ngày bảo vệ: 18-09-2018

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Kim Việt

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Chuyên ngành: Tâm thần                           Mã số: 62720148

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hà An

Người hướng dẫn:    1. PGS.TS. Nguyễn Kim Việt

                                  2. PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

1. Trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có đặc điểm của trầm cảm lo âu hay trầm cảm tâm căn với căn nguyên tâm lý chính là việc mắc bệnh lý đái tháo đường.

2. Các yếu tố liên quan với trầm cảm gồm giới nữ, trình độ văn hoá từ phổ thông trung học trở lên, không mắc các bệnh cơ thể trong tiền sử, thời gian mắc đái tháo đường ngắn hơn 3 năm và biến chứng võng mạc

3. Điều trị bằng các thuốc chống trầm cảm có hiệu quả tốt trên các triệu chứng trầm cảm và trên sự tuân thủ điều trị đái tháo đường.

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Kim Việt

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

Trần Thị Hà An

 

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THESIS

 

Title of study: Study clinical characteristics of depression and some related factors in patients with type 2 diabetes mellitus

Subject: Psychiatry                                     Code: 62720148

PhD student’s name: Tran Thi Ha An

Supervisors:    1. Prof.  Nguyen Kim Viet

                        2. Prof. Nguyen Khoa Dieu Van

Training institution: Hanoi Medical University

New conclusions of the thesis:

1. Depression in type 2 diabetes mellitus characterized by anxiety depression or neurosis depression with a primary cause of diabetes mellitus.

2. Factors associated with depression include female sex, secondary school education or higher, no history of physical diseases, shorter duration of diabetes than 3 years and retinal complications.

3. Treatment with antidepressants improved not only depressive symptoms but also adherence to treatment for diabetes.

 

SUPERVISOR 1

 

 

 

Prof. Nguyen Kim Viet

SUPERVISOR 2

 

 

 

Prof. Nguyen Khoa Dieu Van

PhD STUDENT

 

 

 

Tran Thi Ha An

 

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...