Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy trình và biểu mẫu thông qua đề cương (Cập nhật năm 2021)

Quy định

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ thông qua đề cương luận văn sau đại học, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo tới các Viện/Khoa/Bộ môn và học viên Thạc sĩ , Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau: 
 
Quy trình thông qua đề cương luận văn SĐH, chi tiết xem tại đây
 
Yêu cầu đối với đề cương luận văn SĐH, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu đăng ký Cán bộ hướng dẫn và Mẫu chấp nhận hướng dẫn, chi tiết xem tại đây
 
Bảng tổng hợp DK tên đề tài, cán bộ hướng dẫn, chi tiết xem tại đây
 
Giấy đề nghị thành lập Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Bảng tổng hợp DK tên đề tài, cán bộ hướng dẫn, Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Giấy đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Chương trình thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Giấy mời thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu nhận xét thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Biên bản họp hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu chi hội đồng, chi tiết xem tại đây
 
Bản giải trình các ý kiến của thành viên Hội đồng (Dùng cho Hội đồng không tổ chức họp), chi tiết xem tại đây
 
Bản giải trình bổ sung, sửa chữa đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Năm 2021, nhà trường cho phép các học viên được bảo vệ theo hình thức trực tuyến, Viện/Khoa/Bộ môn và học viên có thể xem chi tiết tại đường link sau
 
https://sdh.hmu.edu.vn/news/tID11499_quy-dinh-huong-dan-to-chuc-hoi-dong-theo-hinh-thuc-truc-tuyen.html
 
 
Trân trọng./.