Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO VỀ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/07/2022 Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học thông báo tới các ứng viên về các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đủ điều được sử dụng để nộp hồ tuyển sinh Sau đại học năm 2023, như sau:

1. Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được công nhận giá trị sử dụng còn thời hạn 02 năm tính đến ngày 16/8/2023 và được cấp trước ngày 10/09/2022 theo Phụ lục 05 Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023.

2. Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được cấp sau ngày 10/09/2022 chỉ được công nhận sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ liên kết.

3. Thông tin cụ thể về các đơn vị và thời gian chứng chỉ được công nhận, xem tại đây

Trân trọng./.

_Phòng QLĐT Sau đại học_