Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã/phường, tỉnh Khánh Hòa

Đặng Duy Thanh

Mã số: 62720148;          Chuyên ngành: Tâm thần

Nghiên cứu sinh:            ĐẶNG DUY THANH

Người hướng dẫn:                    PGS. TS. Trần Hữu Bình

Cơ sở đào tạo:                Đại học Y Hà Nội.

Những kết luận mới của luận án:

1. Thực trạng rối loạn trầm cảm của bệnh nhân tại cộng đồng

Tỉ số mắc bệnh trầm cảm nam/nữ là 3,1/1. Nhóm có gia đình bị trầm cảm chiếm tỉ lệ cao (84,9%). Các triệu chứng cơ thể như dễ mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ chiếm tỉ lệ cao nhất trong các triệu chứng trầm cảm. Các yếu tố cá nhân không liên quan đến trầm cảm.

2. Hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline

Liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp amitriptyline có hiệu quả hơn amitriptyline đơn thuần trong việc làm giảm mức độ trầm cảm ở hầu hết các thời điểm nghiên cứu; làm tăng mức hành vi kích hoạt ở thời điểm sau 6 tuần điều trị; giúp làm giảm liều amitriptyline dùng trong điều trị trầm cảm. Tỉ lệ thuyên giảm và hồi phục cao nhưng không có sự khác biệt giữa hai nhóm.

New conclusions of the dissertation:

1. Major depressive disorder characteristics of depressed patients in the community

The female/male ratio of depression was 3,1/1. Marriaged group was very high (84,9%). The somatic symptoms such as fatiguability and disturbed sleep symptoms were highest among depression symptoms. The individual factors weren’t related to depression.

2. Effectiveness of the treatment of major depressive disorder by behavioral activation combined with amitriptyline

The treatment method of behavioral combined with amitriptyline was more effective than amitriptyline monotherapy in decreasing depression degree at almost the study times; increasing of activation behavior degree at T6; decreasing the dosage of amitriptyline in the treatment for depression. Remission and recovery rates were high but not significantly different between the two groups.

Toàn văn luận án tải tại đây

Tóm tắt luận án tải tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet
1