Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS LÊ XUÂN HƯNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Lê Xuân Hưng

项目名称:“2008-2019年越南北部3省人口胃癌现状及其与吸烟和营养习惯的关系纵向追踪”

专业:公共卫生

行业:公共卫生 代码:9720701

时间:2023年12月15日 14:00

地点:河内医科大学A7楼514厅

                 河内市东大区吨塔同街 01 号

很高兴地宣布./.

 

越南论文摘要: 下载文件 https://drive.google.com/file/d/1Rq76P1F2hixMXAu34YexODNdkMCPeXe8/view?usp=sharing

英文论文摘要: 下载文件 https://drive.google.com/file/d/1I_klD5-bxIWGvXU0GCpgAr4SlXNuGx_K/view?usp=sharing

完整论文: 下载文件 https://drive.google.com/file/d/1laruK-uv-GnC_lnXcb38dZiq6Ly2AkT0/view?usp=sharing

越南论文新点: 下载文件 https://drive.google.com/file/d/1bWJ_Xez_FHYkaKSOhfeIi8Aoyp0-LllU/view?usp=sharing

英文论文新点: 下载文件 https://drive.google.com/file/d/1SqZFn7JbJnantdwh12DOw7Fqu4O3DejZ/view?usp=sharing

研究生教育管理系

发布日期 2023 年 11 月 24 日

 

009bet