Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP NCS VỀ DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 20 NĂM 2014 VÀ DANH SÁCH NCS, LỊCH BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ

Nhà trường đã có Thông báo triệu tập tất cả NCS về dự Hội nghị khoa học NCS năm 2014 (Thông báo này thay Giấy triệu tập) và Thông báo Danh sách NCS + Lịch báo cáo tại Hội nghị như sau:

1. Thông báo triệu tập NCS về dự Hội nghị khoa học: xin mời xem tại đây;

2. Danh sách NCS và Lịch báo cáo tại Hội nghị: xin tải file.

Phòng QLĐT Sau đại học