Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch học cho Cao học 24 và Bác sĩ nội trú 40

Bắt đầu thực hiện từ 02/11/2015

- Từ 2015-2017: click vào đây để xem chi tiết

- Từ 2017-2018 (bổ sung dành cho BSNT): click vào đây để xem chi tiết

- Môn cơ sở học trong 2 tuần, thi kết thúc môn học vào sáng thứ 7 của tuần kế tiếp.

- Môn Triết học, Tin học, Phương pháp giảng dạy đại học (PPSP) học trong 3 tuần, môn Triết học thi kết thúc vào sáng thứ 7 của tuần kế tiếp, môn Tin học và PPSP thi theo lịch của bộ môn.

- Môn PPNCKH thi vào chiều thứ 6 hoặc thứ 7 của tuần tiếp sau.

- Môn hỗ trợ học trong 4 tuần, lịch thi lâm sàng/thực hành theo bộ môn sắp xếp, thi lý thuyết vào sáng thứ 7 tuần  cuối cùng của lịch học.

- Môn Ngoại ngữ nhà trường bố trí hướng dẫn ôn tập để đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc 3/6 của Khung Châu Âu Chung dự kiến  bắt đầu vào quý 1 hàng năm. Ôn tập Ngoại ngữ vào các buổi chiều trong tuần (có lịch riêng), học viên vẫn học chuyên ngành và trực Khoa/Bệnh viện bình thường theo phân công của Bộ môn/Bệnh viện.

- Các Viện/Khoa/Bộ môn xếp lịch học, thi chứng chỉ chuyên ngành (lần 1, lần 2), lịch thông qua đề cương và dự kiến thời gian bảo vệ luận văn cho từng học viên và nộp kế hoạch về phòng ĐTSĐH. Lịch thông qua đề cương từ tháng 6/2016 đến hết tháng 9/2016. Sau khi bảo vệ luận văn, các bác sĩ nội trú tiếp tục học chuyên ngành, thi lý thuyết và lâm sàng/thực hành/tay nghề để được công nhận và cấp bằng BSNT (xem lịch học bổ sung kèm theo); Học viên cao học kết thúc học và thi các chứng chỉ chuyên ngành trước 20/7/2017 (Viện/Khoa/Bộ môn hoàn thành và gửi điểm  về ĐTSĐH trước 31/7/2017).

- Nghỉ tết, nghỉ hè theo lịch của nhà trường và các đơn vị đào tạo. 

- Học viên xem danh sách thi và phòng thi trên website của nhà trường hoặc bảng tin phòng QLĐTSĐH trước thi 2 ngày. 

- Qui chế và các Qui định về đào tạo Sau đại học đề nghị học viên xem trên Website: www.sdh.hmu.edu.vn 

- Viện/Khoa/Bộ môn dự kiến lịch thi thực hành/lâm sàng chứng chỉ hỗ trợ; thi lý thuyết, thực hành/lâm sàng chứng chỉ chuyên ngành và  gửi về phòng ĐTSĐH trước ngày 10/11/2015 để các đơn vị chức năng kịp thời phục vụ (ĐTSĐH, DVTH), kiểm tra (Ban Giám hiệu; Thanh tra giáo dục).

Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi nhà trường sẽ có thông báo tới các đơn vị. 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học