Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo Danh sách và sơ đồ phòng thi chứng chỉ ngoại ngữ cho CKI, CKII ngày 23 tháng 4 năm 2016

DS phòng thi và sơ đồ phòng thi

Xin mời Click  vào đây: 

1. DS phòng thi: /images/chuyenkhoa1/DS%20CKI%2C%20II%2C585%20Thi%2023-4-2016.xls

2. Sơ đồ phòng thi  /images/chuyenkhoa1/Sodo%20GD%20H%C4%90D%20THI%20NGO%E1%BA%A0I%20NG%E1%BB%AE%20CKI%2C%20II%20ng%C3%A0y%2023-4-2016(1).ppt

3.. Sơ đồ phòng thi B4/images/chuyenkhoa1/So%20do%20phong%20thi%20B4%20-%20ngoai%20ngu%20CKI%2C%20II.docx

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet
1