Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lịch học CKI khoá 22,CKII khoá 31 (2017-2019)

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học gửi đến các Viện, Khoa, Bộ môn và học viên (CKI-22; CKII-31) thời khóa biểu cho cả khóa học. Căn cứ vào thời khóa biểu, đề nghị các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết về lịch học chứng chỉ chuyên ngành, dự kiến thời gian thông qua đề cương, thời gian bảo vệ luận văn cho các đối tượng.

Lịch học chi tiết xem tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học