Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo "Kết quả báo cáo Hội nghị khoa học của NCS lần thứ XXIII"

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Kết quả báo cáo Hội nghị khoa học NCS lần thứ 23 năm 2017 như sau:

1. Kết quả báo cáo khoa học xem chi tiết tại đây.

2. Quyết định khen thưởng xem chi tiết tại đây

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_