Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi NCKH ngày 15 tháng 2 năm 2020

Danh sách thi

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo đến các học viên Cao học khóa 28 và BSNT khóa 44

Danh sách thi NCKH ngày 15 tháng 2 năm 2020

Đề nghị học viên xem trước danh sách thi và số máy của mình tại website của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD

Danh sách Cao học xem tại đây

Danh sách BSNT xem tại đây