Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Thực hiện kế hoạc tuyển sinh Sau đại học năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện công khai Đề án tuyển sinh Sau đại học, chỉ tiêu và quy mô đào tạo năm 2021 như sau:

 

1. Thông tin đề án tuyển sinh năm 2021, xem tại đây.

 

2. Công khai năng lực và chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm 2021

 

   - Phụ lục 1

   - Phụ lục 2

   - Phụ lục 3

   - Phụ lục 4

   - Phụ lục 5

   - Phụ lục 6.1; Phụ lục 6.2; Phụ luc 6.3; Phụ luc 6.4;

   - Phụ lục 9

   - Phụ lục 10

   - Phụ lục 11

   - Phụ lục 12

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_