Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TRẦN THỊ HUYỀN

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam”

Ngành/Chuyên ngành: Nội khoa/Da liễu, Mã số: 9720107

Ngày bảo vệ: Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 05 năm 2021

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Phạm Thị Lan

Hướng dẫn 2: GS. Riichiro Abe

Những đóng góp mới của luận án

- HLA-B*15:02 là allele HLA-B có tần suất cao nhất ở các bệnh nhân có hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN) người Việt (dân tộc Kinh). Allele HLA-B*51:02 có thể đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của SJS/TEN do thuốc đông y. Có mối liên quan giữa allele HLA-B và SJS/TEN do một số thuốc. Định type HLA-B có thể hữu ích trong chẩn đoán sơ bộ thuốc nghi ngờ gây SJS/TEN.

- Nồng độ huyết thanh granulysin ở các bệnh nhân SJS/TEN cao hơn các bệnh nhân hồng ban đa dạng (EM). Sau khởi phát, nồng độ huyết thanh granulysin không tương quan với mức độ nặng của bệnh.

- Ở các bệnh nhân SJS/TEN, nồng độ huyết thanh GM-CSF, TNF-α, IFN-γ, IL-6 và IL-12 cao hơn so với các bệnh nhân EM. Tại thời điểm tái tạo thượng bì, nồng độ huyết thanh GM-CSF, TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-5, IL-6 và IL-12 thấp hơn so với lúc nhập viện. Nồng độ huyết thanh IFN-γ có thể là một dấu ấn tốt để chẩn đoán phân biệt SJS/TEN với EM cũng như đánh giá sự tiến triển và mức độ nặng của SJS/TEN.

New conclusions of the thesis

- HLA-B*15:02 was the most common HLA-B allele in Vietnamese patients (Kinh ethnicity) with Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN). HLA-B*51:02 allele may play an important role in the pathogenesis of the traditional medicine-induced SJS/TEN. There may possibly have a link between HLA-B alleles and causative drugs of SJS/TEN. The HLA-B genotypes may be useful for suggesting the causative drugs in some cases and preventing SJS/TEN.

- Serum granulysin levels were significantly higher in SJS/TEN patients than in erythema multiforme (EM) patients. After the onset of SJS/TEN, serum granulysin levels were not associated with the severity of the diseases.

- In SJS/TEN patients, serum levels of GM-CSF, TNF-α, IFN-γ, IL-6 and IL-12 were significantly higher than those in EM patients. At the day of re-epithelialization, serum levels of GM-CSF, TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-5, IL-6 and IL-12 were significantly lower than those at the day of hospitalization. Serum level of IFN-γ may be a good biomarker to differentiate SJS/TEN from EM as well as to evaluate the progress and the severity of SJS/TEN.

Toàn văn luận án: tải file

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file

 

009bet
1