Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ VIỆC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGD&ĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ; Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội ngày 09/11/2021 và Quyết định số 3856/QĐ-ĐHYHN ngày 01/10/2021 của Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Nhà trường thông báo bổ sung, thay thế một số điểm trong thông báo số 574/TB-ĐHYHN ngày 29/03/2021 về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.