Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy chế Đào tạo Sau đại học

Quy chế đào tạo sau đại học quy định về hoạt động đào tạo trong giáo dục sau đại học, cơ sở đào tạo sau đại học, chương trình đào tạo và việc quản lí đào tạo sau đại học; nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo sau đại học trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Xem nội dung toàn văn bản quy chế và các Phụ lục click vào đây

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học
Nguồn Website Bộ Giáo dục và Đào tạo