Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Công tác và quy mô đào tạo Sau đại học

Tổng số học viên Sau đại học được đào tạo trong năm là 2.571,

Đào tạo Sau đại học gồm: Nghiên cứu sinh, Cao học, Bác sỹ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I hệ tập trung và hệ chứng chỉ, bác sỹ nội trú và các hệ chuyển đổi. Tổng số học viên Sau đại học được đào tạo trong năm là 2.571, trong đó có 293 NCS (45 NCS đã bảo vệ cấp Quốc gia), 248 học viên BSCKII (99 đã bảo vệ tốt nghiệp), 611 học viên cao học (200 đã bảo vệ tốt nghiệp), 838 học viên BSCKI hệ tập trung, 334 học viên BSCKI hệ chứng chỉ, 252 học viên BSNT (45 đã có quyết định tốt nghiệp). Nhà trường đã mở 18 lớp định hướng chuyên khoa với 484 học viên.

Trường cũng đã và đang hoàn thành xây dựng lại chương trình đào tạo cho bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II và các hệ chuyển đổi giữa thạc sỹ và bác sỹ chuyên khoa I, giữa tiến sỹ và bác sỹ chuyên khoa II.

Kế hoạch đào tạo Sau đại học cho cả năm học đã được thực hiện tốt, đặc biệt là việc tăng cường phối hợp với các bộ môn để thực hiện tốt tiến độ học tập của hệ chuyên khoa 1 ở địa phương và đào tạo các đối tượng sau đại học ngoài ngân sách Nhà nước cho khu vực Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long và một số dự án của Bộ Y tế.

Kết quả đào tạo sau đại học:

Số học viên tốt nghiệp trong năm học là 877, không kể các lớp định hướng chuyên khoa và đào tạo lại, trong đó có 45 tiến sỹ, 200 thạc sỹ, 100 bác sỹ chuyên khoa II, 233 bác sỹ chuyên khoa I hệ tập trung, 245 bác sỹ chuyên khoa I hệ chứng chỉ và 45 bác sỹ nội trú.

Phòng Đào tạo Sau đại học

009bet
1