Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo sửa đổi bổ sung Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ và Danh mục trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Để chuẩn bị cho tuyển sinh nghiên cứu sinh, cao học năm 2012 và thực hiện thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ...

Xin mời tải file để xem chi tiết:
1. Thông báo sửa đổi bổ sung Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ  - tải file.
2. Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ - tải file.
3. Phụ lục III - Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ -tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học