Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế này:

1. Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ: xin tải file.

2. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ: xin tải file.