Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ NĂM 2013

Kính gửi các Viện/Khoa/Bộ môn/Học viên Sau đại học

Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định số 873/QĐ-ĐHYHN ngày 01 tháng 03 năm 2013, về việc ban hành quy định đào tạo sau đại học trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học xin gửi đến các Viện/Khoa/Bộ môn/học viên Sau đại học nội dung bản quy định này để cùng thực hiện

Nội dung chi tiết