Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Chương trình đào tạo và kế hoạch học cho NCS khóa 32

Thực hiện công văn số 1419/BGD ĐT-GD ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung 23 chỉ tiêu đào tạo Nghiên cứu sinh năm 2013 cho Trường Đại học Y Hà Nội. Nhà trường đã triệu tập NCS và gửi danh sách, kế hoạch học về các Viện/ Khoa/ Bộ môn và Nghiên cứu sinh.

Nội dung công văn và kế hoạch học download tại đây