Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Quy chế Tuyển sinh Sau Đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lí nhà nước và chỉ đạo thống nhất, toàn diện đối với các cơ sở đào tạo sau đại học trong toàn quốc về công tác tuyển sinh sau đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các chủ trương và chính sách tuyển sinh sau đại học, các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển sinh, các biểu mẫu phục vụ công tác tuyển sinh.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/ 01/ 2001 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 19/2002-QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Xem toàn văn bản quy chế Click vào đây

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học
Nguồn: Website Bộ Giáo dục và Đào tạo

009bet
1