Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về thời gian Hội nghị khoa học của Nghiên cứu sinh lần thứ 19 năm 2013

Triệu tập tất cả nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường Đại học Y về tham dự Hội nghị khoa học của nghiên cứu sinh lần thứ 19

                     BỘ Y TẾ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
       

 

BỘ Y TẾ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 2109 /ĐHYHN-SĐH                                   Hà Nội, ngày  24  tháng 10 năm 2013

 

 

GIẤY TRIỆU TẬP

                    (Về dự Hội nghị khoa học của nghiên cứu sinh)

 

            Kính gửi:…… …………………………………………..…………….………...

Chuyên ngành: …… ………………………………………..……………………….…

Cơ quan công  tác:………………..…………………………….…………….………...

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI THÔNG BÁO:

 

Trường Đại Học Y Hà Nội triệu tập tất cả Nghiên cứu sinh của Trường về báo cáo kết quả học tập, tiến độ thực hiện đề tài và tham dự Hội nghị khoa học của Nghiên cứu sinh lần thứ XIX trong hai ngày 12 và 13/11/ 2013. Đề nghị Nghiên cứu sinh có mặt tại Trường từ  ngày 07/11/2013 đến ngày 13/11/2013.

Thời gian tập trung: 15 giờ 00 ngày 07 tháng 11 năm 2013

Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu sinh có báo cáo tại Hội nghị sẽ nạp báo cáo dạng Powerpoint cả ngày 08/11/2013 tại Hội trường Tầng 3, nhà A1. Danh sách báo cáo của Nghiên cứu sinh sẽ được thông báo trên Website của Trường.

Yêu cầu Nghiên cứu sinh tập trung về Trường đúng thời gian qui định và tham gia đầy đủ sinh hoạt khoa học trong hai ngày của Hội nghị (không được vắng mặt).

          Đề nghị tất cả Nghiên cứu sinh khi về tập trung phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí với Nhà trường.

 

               Nơi nhận:                                                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG

  •  Như trên;                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  •  Lưu SĐH; HCTH.                                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                 Tạ Thành Văn