Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

Quyết định ban hành Quy đinh đối với người hướng dẫn khoa học cho Học viên sau đại học: xin tải file

Phòng QL. ĐTSĐH