Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: HOÀNG QUỐC HUY

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng”

Ngành/Chuyên ngành: Sản phụ khoa                             Mã số: 9720105

Ngày bảo vệ: Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 11 năm 2021

Hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Viết Tiến – Trường Đại học Y Hà Nội.

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng – Trường Đại học Y Hà Nội

Những đóng góp mới của luận án

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam phân tích hiệu quả của kéo dài thời gian sử dụng testosteron bôi da liều 12,5 mg/ngày lên đến 6 tuần ở 182 bệnh nhân đáp ứng nhằm xác định thời gian bổ sung tối ưu trước khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. những kết quả chính bao gồm:

+ Số lượng noãn, số phôi thu được có xu hướng cao hơn ở các nhóm sử dụng testosteron so với nhóm chứng, tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.

+ Số phôi đông lạnh còn lại sau chuyển phôi ở 2 nhóm can thiệp cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng. 

+ Niêm mạc tử cung của nhóm sử dụng testosteron 4 tuần dầy hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 6 tuần và nhóm chứng.

+ Tỷ lệ làm tổ cao hơn có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm can thiệp so với nhóm chứng.

+ Tỷ lệ hCG dương tính, tỷ lệ thai lâm sàng và tỷ lệ có thai tiến triển ở nhóm bệnh nhân dùng testosteron 4 tuần và 6 tuần cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng.

+ Tỷ lệ hCG dương tính, tỷ lệ thai lâm sàng và tỷ lệ có thai tiến triển ở nhóm bệnh nhân dùng testosteron 4 tuần cao hơn nhóm 6 tuần nhưng không có ý nghĩa thống kê.

Như vậy từ kết quả của Luận án nêu trên đã góp phần vào cơ sở dữ liệu chung các nghiên cứu về hiều quả của androgel liều 12,5 mg/ngày với thời gian sử dụng tối ưu là 4 tuần trước khi KTBT về các kết quả như số noãn, số phôi thu được có xu hướng cao hơn, tỉ lệ làm tổ, tỉ lệ có thai lâm sàng, tỉ lệ có thai tiến triển cao hơn. Đồng thời tiết kiệm thời gian, kinh phí và gia tăng tính chấp nhận của các đối tượng đáp ứng kém với KTBT.

 

New conclusions of the thesis

This is the first study in Vietnam to analyze the effect of prolonging the use of transdermal testosterone gel at a dose of 12.5 mg/day for up to 6 weeks in 182 patients with poor response to determine the optimal duration of supplementation. Key results include:

+ The number of oocytes and embryos obtained tended to be higher in the groups using testosterone than in the control group, but the difference was not statistically significant.

+ The number of frozen embryos remaining after embryo transfer in the 2 intervention groups was statistically significantly higher than in the control group.

+ The uterine lining of the 4-week testosterone group was significantly thicker than that of the 6-week group and the control group.

+ The implantation rate was significantly higher in the 2 intervention groups than in the control group.

+ The rate of hCG positivity, clinical pregnancy rate and ongiong pregnancy rate in the group of patients receiving testosterone at 4 weeks and 6 weeks were statistically significantly higher than in the control group.

+ The rate of hCG positive, the rate of clinical pregnancy and the rate of ongoing pregnancy in the group of patients taking testosterone for 4 weeks was higher than in the group of 6 weeks but not statistically significant.

Thus, the results of the above thesis have contributed to the general database of studies on the effectiveness of androgel at a dose of 12.5 mg/day with the optimal use time of 4 weeks before the stimulation on the Results such as the number of oocytes, the number of embryos obtained tend to be higher, the implantation rate, the clinical pregnancy rate, the higher the rate of ongoing pregnancy. At the same time, it saves time, money and increases the acceptability of the subjects who are responders.

Toàn văn luận án:  xem tại https://drive.google.com/file/d/1IeW9bsha7cn4vIZ3BmXnHs0cXHYyjA45/view?usp=sharing 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: xem tại https://drive.google.com/file/d/1labQZN8y_fFN_dskZB59nRws1tULZ794/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh:  xem tại https://drive.google.com/file/d/1WaVd8HbRIJijG-naCBCPXdp8coRBiIEE/view?usp=sharing