Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Thực trạng y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên và hiệu quả can thiệp tăng cường hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh

Chuyên ngành: Y học cổ truyền - 62720201

Họ tên: Phạm Việt Hoàng

Ngày bảo vệ: 01-10-2013

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Đỗ Thị Phương

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Duy Luật

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 

Tên luận án: Thực trạng y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên và hiệu quả can thiệp tăng cường hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh".

Chuyên ngành         : Y học cổ truyền

Mã số                      : 62.72.60.01

Nghiên cứu sinh      : Phạm Việt Hoàng

Người hướng dẫn    : PGS.TS. Đỗ Thị Phương ; PGS.TS. Nguyễn Duy Luật

Cơ sở đào tạo          : Trường Đại học Y Hà Nội

 

1. Kết quả khảo sát thực trạng YHCT tỉnh Hưng Yên năm 2009 cho thấy hoạt động KCB tại các cơ sở YHCT công lập của tỉnh có nhiều bất cập về nguồn nhân lực và tổ chức hoạt động KCB, tỷ lệ KCB bằng YHCT tại các tuyến y tế chưa đạt so với yêu cầu đề ra trong chính sách quốc gia về YDHCT. Cụ thể là:

- Tỷ lệ CBYT có trình độ điều dưỡng/Y sĩ cao nhất (90%), thứ hai là trình độ Đại học (7,1%) và thấp nhất là trình độ sau đại học (2,9%). Phần lớn CBYT có trình độ đại học và sau đại học tập trung tại cơ sở YHCT tuyến tỉnh.

- Mô hình bệnh tật: Có 18 nhóm chứng bệnh và 50 bệnh cụ thể được điều trị bằng YHCT tại các cơ sở YHCT công lập của tỉnh. Mô hình 10 bệnh có tỷ lệ điều trị YHCT cao của bệnh viện YHCT tỉnh và bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế huyện tương tự như nhau; trong khi mô hình bệnh được điều trị bằng YHCT ở tuyến y tế xã có sự khác biệt.

- Tỷ lệ sử dụng YHCT trên tổng số bệnh nhân điều trị tại cơ sở YHCT tại bệnh viện YHCT tuyến tỉnh, BVĐK/TTYTH, trạm y tế xã lần lượt là: 99,9%, 6,3% và 21,2%.

- Tỷ lệ sử dụng các phương pháp YHCT tại các tuyến y tế có khác nhau:

                                          Thuốc        Châm cứu         XB-BH             KC-DS

Bệnh viện YHCT tỉnh                99,8%        84,3%                64,8%              0%

Bệnh viện đa khoa/TTYT           6,1%          5,4%                 0,7%                0%

Trạm y tế xã                               10,1%        11,8%                6,7%                2,7%

2. Đề tài đã xây dựng được 01 mô hình can thiệp tăng cường hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện YHCT tỉnh Hưng Yên - một trong những tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ theo hướng đa khoa, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh cũng như chủ trương của ngành Y tế, Chính phủ.

3. Kết quả đánh giá mô hình tăng cường hoạt động khám chữa bệnh YHCT tại bệnh viện YHCT tỉnh Hưng Yên sau 2 năm can thiệp cho thấy mô hình đạt được hiệu quả khả quan: Kiến thức và kỹ năng KCB bằng YHCT của y bác sỹ được nâng cao. Số lượng dịch vụ khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú đã tăng rõ rệt sau can thiệp với hiệu quả can thiệp 67,5% và 81,8%. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh thông qua cải thiện các chỉ số:số lượng bệnh nhân nội trú, ngoại trú, số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh qua phòng khám, khám có thẻ bảo hiểm và khám tự nguyện đều tăng với hiệu quả can thiệp là 46%, 96,5%, 277,3%, 847,6% và 109,1%.

Các kết quả NC của đề tài đã cung cấp những thông tin khoa học, hữu ích liên quan đến việc phân tích và xây dựng các giải pháp/mô hình can thiệp dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, để các nhà lãnh đạo và quản lý ngành YHCT tham khảo, qua đó góp phần tăng cường công tác tổ chức quản lý hoạt động KCB bằng YHCT tại Hưng Yên và các địa phương khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ.

Tóm tắt tiếng anh:

SUMMARY INFORMATION ON NEW CONCLUSIONS

OF THE DOCTORAL DISSERTATION

 

The dissertation titled: The actual situation of traditional medicine in Hung Yen and the effectiveness of intervention to strengthen medical examination and treatment of provincial traditional medicine hospital".

Major               : Traditional medicine

            Code                : 62.72.60.01

            PhD Student     : Pham Viet Hoang

            Supervisors            : Assoc. Prof., Dr. Do Thi Phuong; Assoc. Prof., Dr. Nguyen Duy Luat

            Institution          : Hanoi Medical University

1. Results of surveying the actual situation of the traditional medicine in Hung Yen Province in 2009 show the activities of medical examination and treatment at the state-owned traditional medical facilities of the province have had many disadvantages in the human resources,  organizing the medical examination and treatment, the rate of examination and treatment with the traditional medicine is not in line with the required rate stated in the national policy on traditional medicine, specifically:

- The rate of medical officials with the nursing qualification/assistant doctor occupied the highest one (90%), followed by the rate of university qualified staffs (7.1%) and the lowest rate of post-graduation officials (2.9%). Most of medical officials with graduate and post-graduate qualifications are concentrated at the provincial-line traditional facilities.

- Model of diseases: there are 18 syndromes of diseases and 50 specific diseases which are treated with the traditional medicine at the public traditional medical facilities of the province. The models of 10 diseases with the highest rate of treatment by the traditional medicine in the province traditional medical hospital and general hospital/district medical centers are similar; meanwhile, the model of diseases which treated by the traditional medicine at the communal  health station has the differences.

- The rate of using traditional medicine over the total number of patients treated at the traditional medical facilities at the provincial traditional medical hospital, general hospital/district medical center, and communal health station  are 99.9%, 6.3% and 21.2% respectively.

- The rates of using traditional medical methods at medical levels are different:

 

Medications

Acupuncture

Massage

Qigong

Provincial traditional medical hospital

99.8%

84.3%

64.8%

0%

General hospital/medical district centers

6.1%

5.4%

0.7%

0%

Communal health stations

10.1%

11.8%

6.7%

2.7%

 

2. The thesis has built 01 intervention model of strengthening the activities of examination and treatment at Hung Yen Traditional Medical Hospital - one of Northern Delta provinces in the direction of multi-disciplinary, in consistence with the socio-economic conditions of the province as well as policies of the Ministry of Health and the Government.

3. Results of assessing the model of strengthening activities of examination and treatment with the traditional medical methods at Hung Yen Traditional Medical Hospital after 02 years of intervention show that the model has achieved positive results: knowledge and skills of examination and treatment with the traditional medical methods of physicians have been improved. The numbers of examination and treatment services have been strikingly increased after intervention with the intervention efficiency of 67.5% and 81.8%. Results of implementing norms of examination and treatment through improving indexes: the number of inpatient, outpatient patients, arrivals through clinics, examination with insurance cards and voluntary examination are increased with the intervention efficiency of 46%, 96.5%, 277.3%, 847.6% and 109.1%.

The achieved results of the research have provided useful and scientific information related to analyzing and building intervention solutions/models on the basis of theories and practices, which can be used as good references for the leaders/managers working in area of the traditional medical, thereby improving the operations of organizing and managing the activities of traditional medicine examination and treatment in the province of Hung Yen and other localities in the Northern Delta. 

Tóm tắt: Chưa có file đính kèm

Toàn văn:

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019