Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Đánh giá kết quả điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy bằng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài giai đoạn 2012-2015

Chuyên ngành: Huyết học và truyền máu - 62720151

Họ tên: Nguyễn Hữu Chiến

Ngày bảo vệ: 31-10-2017

Hướng dẫn 1:GS.TS Nguyễn Anh Trí .

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Bạch Khánh Hòa

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy bằng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài giai đoạn 2012-2015

- Mã số: 62720151; Chuyên ngành: Huyết học và Truyền máu.

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Chiến

- Người hướng dẫn: 1) GS.TS. Nguyễn Anh Trí;

                                 2) PGS.TS. Bạch Khánh Hòa

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội.

Qua nghiên cứu 25 trường hợp lơ xê mi cấp dòng tủy được điều trị bằng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ 01/2012 - 12/2015 đã rút ra được một số nội dung như sau:

1. Những đóng góp mới về khoa học, lý luận:

- Nghiên cứu đã được thực hiện một cách nghiêm túc khi áp dụng những tiến bộ tiến tiến của khoa học y học, đặc biệt là công nghệ về tế bào gốc trong điều trị bệnh lý huyết học. Những kết quả nghiên cứu ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài điều trị cho những bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tủy là những kết quả mới, có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng lâm sàng cao. Kết quả đề tài cũng là kinh nghiệm lâm sàng có giá trị, đặc biệt với những cơ sở huyết học lần đầu triển khai kỹ thuật này.

- Các kết quả thu được của bản luận án có tính thực tiễn và ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào việc hoàn thiện hơn nữa quy trình ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài trong điều trị bệnh lý huyết học, đặc biệt là lơ xê mi cấp dòng tủy.

- Đề tài có hiệu quả tích cực, nghiên cứu đã mô tả diễn biến lâu dài sau ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài trong điều trị bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy mà chưa có báo cáo nào đề cập đến. Nghiên cứu đã cho thấy quy trình ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài trong đang đạt đến mức hoàn thiện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

- Nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt về thời gian sống toàn bộ, thời gian sống không bệnh của việc sử dụng nguồn tế bào gốc từ người hiến là anh chị em ruột hoặc từ máu dây rốn để điều trị bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy.

2. Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:

- Nghiên cứu được thực hiện với 25 bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tủy được ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài, mặc dù chưa thực sự lớn nhưng chỉ có thể thực hiện ở một trung tâm lớn, được trang bị đầy đủ về trang thiết bị, máy móc, thuốc, hóa chất và con người được đào tạo bài bản, quy trình ghép hoàn hảo.

- Kết quả của nghiên cứu đã đưa ra thấy một bức tranh tổng thể và đầy đủ về đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm thay đổi trước, trong và sau ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài; kết quả về tỷ lệ bệnh nhân sống toàn bộ, sống không bệnh, tái phát và tử vong; ngoài ra, kết quả của nghiên cứu cũng đã cho thấy một số mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm với kết quả ghép. Đó là:

+ Những trường hợp ghép có bất đồng giới: giảm tỷ lệ tái phát và tử vong, thời gian sống thêm và thời gian sống không bệnh tốt hơn so với những bệnh nhân không có bất đồng giới;

+ Sự xuất hiện của GVHD làm giảm tỷ lệ tử vong và tái phát so với bệnh nhân không có GVHD. Thời gian sống toàn bộ và thời gian sống không bệnh cũng tốt hơn;

+ Tình trạng bệnh trước ghép: những bệnh nhân được ghép tại thời điểm lui bệnh hoàn toàn lần thứ nhất có kết quả tốt hơn những bệnh nhân được ghép tại thời điểm lui bệnh hoàn toàn lần thứ hai về về tỷ lệ tái phát, tỷ lệ tử vong, thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống không bệnh;

+ Về mức độ phù hợp HLA giữa bệnh nhân và người hiến: những bệnh nhân phù hợp hoàn toàn có thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống không bệnh tốt hơn những bệnh nhân phù hợp không hoàn toàn, nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ tái phát và tử vong.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Anh Trí

 

 

 

 

 

PGS.TS. Bạch Khánh Hòa

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến

     

 

Tóm tắt tiếng anh:

SUMMARY INFORMATION OF NEW CONCLUSIONS

OF DOCTORAL THESIS

- Name of subject: Evaluate the results of treating leukemia by using stem cell transplantation in the period 2012-2015.

- Code: 62720151; Specialization: Hematology and Blood Transfusion.

- PhD student: Nguyen Huu Chien.

- Facilitator: 1) Prof.PhD. Nguyen Anh Tri;

                     2) Assoc Prof. PhD. Bach Khanh Hoa.

- Training institution: Hanoi Medical University.

Through the study of 25 cases of acute myeloid leukemia treated with hematopoietic stem cell transplantation at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion from 01/2012 to 12/2015, the following content has been extracted:

1. Some new contributions in science, reasoning:

- The research has been experimentally applied when applying advanced progress in medical science, especially stem cell technology for the treatment of hematologic diseases. The results of the study of hematopoietic stem cell transplantation for patients with acute myeloid leukemia are new results with high scientific value and clinical application value. The results are also valuable clinical experiences, especially with hematologic bases for the first time.

- The results of this thesis are practical and highly applicable, contributing to the practical improvement of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of hematologic diseases, especially acute myeloid leukemia.

- The subject has positive effects, the study has described the long-term development after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of acute myeloid leukemia without report mentioned. Research has shown that allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is reaching the completion level at the National Institute of Hematology and Blood Transfusion.

- Studies have shown a significant effect on overall survival, disease-free survival of stem cell sources use from sibling donors or umbilical cord blood for treatment of acute myeloid leukemia.

2. New arguments drawn from research results:

- The study was conducted in 25 patients with acute myeloid leukemia underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, although not yet large, but can only be performed in a large center, fully equipment, machinery, drugs, chemicals and human beings are well trained, perfect transplantation process.

- The results of the study showed a comprehensive and complete picture of the clinical and laboratory characteristics of changes before, during and after transplantation of hematopoietic stem cells; Results on the incidence of overal survival, disease free survival, relapsing and death; In addition, the results of the study have also shown some correlations between clinical characteristics, test results and transplant results. That is:

+ Disagreement of gender transplants: reduced rates of relapsing and death, better overal survival, disease free survival than patients without disagreement;

+ The occurrence of GVHD reduces the mortality and relapse rate compared to patients without GHHD. Overal survival, disease free survival are also better;

+ Pre-transplant status: the patients who received transplant at the first complete remission had better results than patients who received transplantation at the second complete remission about rate of relapse, mortality, overal survival, disease free survival;

+ On the matching of HLA between the patient and the donor: fully matched patients had better overal survival and disease free survival than those who did not, but did not affect relapse rates and mortality.

 

FACILITATOR

PhD. STUDENT

 

 

 

 

Prof.PhD. Nguyen Anh Tri

 

 

 

 

Asso.Prof.PhD. Bach Khanh Hoa

 

 

 

 

Nguyen Huu Chien

     
 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019