Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Quy định các hình thức xử lý kỷ luật học viên Sau đại học vi phạm nội quy, quy chế học tập

Nhà trường Ban hành Quyết định "Quy định các hình thức xử lý kỷ luật học viên Sau đại học vi phạm nội quy, quy chế học tập". Quyết định này có hiệu lực kết từ ngày ký ban hành và được áp dụng cho tất cả các đối tượng học viên Sau đại học.

Quyết định xem tại đây

Trang 1

Trang 2

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet
1