Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI NGOẠI NGỮ CHO CÁC THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐẠT QUY ĐỊNH THEO THÔNG TƯ 23/2021

Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ ý kiến đồng ý của Ban Giám hiệu tại tờ trình ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học và Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ về việc tổ chức ôn tập và thi ngoại ngữ cho các thí sinh dự thi Thạc sĩ năm 2021 đạt quy định theo Thông tư 23/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức ôn tập và thi ngoại ngữ cho các thí sinh dự thi Thạc sĩ năm 2021 đã qua điểm sàn môn cơ sở, chuyên ngành và nằm trong chỉ tiêu đào tạo đạt quy định theo Thông tư 23/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:

Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi tại website http://sdh.hmu.edu.vn hoặc http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn.

Trân trọng./.

_Phòng QLĐT Sau đại học_

009bet
1