Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách và Sơ đồ phòng thi ngày 18.01.2014 của chuyên khoa I khóa 18

Phòng Quản lí đào tạo Sau đại học thông báo Danh sách và Sơ đồ phòng thi ngày 18.01.2014 của chuyên khoa I khóa 18. Xin mời tải file

1. Danh sách phòng thi

2. Sơ đồ phòng thi