Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH (Thông báo nhắc lại lần thứ hai)

Phòng QLĐT Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo về việc Tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 22 năm 2016 như sau:

1. Nhận Bài báo Khoa học từ ngày 15/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016: Bản mềm gửi về địa chỉ nghiencuusinhhmu.edu@gmail.com   

Bản in trên giấy khổ A4 (không cần đóng quyển) có chữ ký của Người hướng dẫn khoa học phê duyệt đồng ý cho báo cáo và 8 bản Photo;

2. Mỗi Nghiên cứu sinh chỉ được gửi 01 bài báo cáo trước ngày 30/9/2016. Những bài gửi sau ngày này sẽ không được báo cáo.

3. Nội dung Thông báo Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh: mời tải file

Đè nghị các Viện, Khoa, Bộ môn, Các Cán bộ hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh nhắc nhở và tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh nộp bài đúng thời hạn nêu trên.

Trân trọng thông báo!

Phòng QLĐT Sau đại học