Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

LỊCH BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2016

Ba Tổ chức Hội ghị khoa học Nghiên cứu sin lần thứ 22 năm 2016 thông báo Lịch báo cáo của Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016 như sau:

1. Nạp Power Point vào máy của Ba thư ký Hội nghị: 8h30 - 16h30 ngày 08/11/2016 (Lưu ý: Không nhận qua email);

2. Lịch báo cáo chi tiết (theo tên nghiên cứu sinh): xin mời xem tại đây.

3. Lịch báo cáo chi tiết (theo tên NCS và tên bài báo cáo): mời xem tại đây./

Trân trọng thông báo!

Phòng QLĐT Sau đại học