Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CỦA NCS LẦN THỨ XXI

Nhà trường tổ chức hội nghị khoa học của NCS lần thứ XXI thường niên cho Nghiên cứu sinh vào ngày 11 - 12/11/2015.

Kết quả báo cáo tại Hội nghị xem tại đây

Tiểu ban 1

Tiểu ban 2

Tiểu ban 3

Tiểu ban 4

Tiểu ban 5

Quyết định khen thưởng NCS đạt giải tại Hội nghị xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_