Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet
Tên chuyên đề: Nghiên cứu chức năng thất trái trước và sau điều trị tái đồng bộ tim (CRT) ở bệnh nhân suy tim nặng bằng siêu âm đánh dấu mô. (Ngày công bố: 31-01-2024)

Chuyên ngành: Nội tim mạch - 62720141

Họ tên: Hoàng Thị Phú Bằng

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:GS.TS. Đỗ Doãn Lợi

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Trương Thanh Hương

Tóm tắt tiếng việt:

- Chỉ số BNP, CRP và tần số thất trung bình giảm có ý nghĩa tại thời điểm ngay sau cấy CRT, sau cấy CRT 1 tháng và 3 tháng. Chỉ số CRP trung bình giảm có ý nghĩa tại thời điểm ngay sau cấy CRT, sau cấy CRT 1 tháng và 3 tháng (p<0,001).

- Sau khi cấy CRT (ngay sau cấy CRT, sau 1 tháng, sau 3 tháng): tỉ lệ bệnh nhân tăng áp lực ĐM phổi các mức độ đều giảm có ý nghĩa (p<0,05) và không còn bệnh nhân nào tăng áp lực ĐM phổi mức độ nặng.

- Các bệnh nhân được cấy CRT tái đồng bộ cơ tim giúp thu hẹp phức bộ QRS từ 133,9 ms xuống còn 111,8 ms sau 3 tháng. Mức độ hở van hai lá giảm xuống, giảm áp lực động mạch phổi thì tâm thu sau cấy CRT. Chỉ số E/e’ giảm có ý nghĩa thống kê ngay sau cấy. Các chỉ số e’;a’;s' tăng bắt đầu có ý nghĩa thống kê sau 1 tháng sau cấy. Sức căng dọc, sức căng 4B, sức căng 2B, và sức căng toàn thể cơ tim cải thiện rõ rệt từ sau khi cấy CRT 1 tháng, và tiếp tục cải thiện rất tốt sau cấy CRT 3 tháng.

- Có sự thay đổi rõ rệt giữa các chỉ số siêu âm Doppler mô cơ tim, đánh dấu mô cơ tim trước và sau cấy CRT và có mối tương quan tuyến tính rất chặt chẽ với các hệ số tương quan và có ý nghĩa thống kê với các chỉ số siêu âm tim thông thường, điều này chứng tỏ biện pháp tái đồng bộ cơ tim (cấy CRT) đã cải thiện tình trạng suy tim, mức độ rối loạn nhịp, giảm tỉ lệ tử vong, giảm tỉ lệ tái nhập viện của các bệnh nhân suy tim nặng mà không đáp ứng với điều trị nội khoa tối ưu

Tóm tắt tiếng anh:

- BNP, CRP, and mean ventricular rate decreased significantly right after, 1 month after, and 3 months after CRT implantation. The mean CRP significantly decreased at the three time points (p<0.001).

- After CRT implantation (immediately after, 1 month after, and 3 months after), the proportion of patients with different levels of pulmonary hypertension decreased significantly (p<0.05), and there were no patients with severe pulmonary hypertension anymore.

- Patients who received CRT had a narrowed QRS complex from 133.9ms to 111.8ms after 3 months. The severity of mitral regurgitation decreased, and the pulmonary artery pressure decreased after CRT implantation. The E/e' ratio significantly decreased immediately after implantation. The e', a', and s' indices began to increase significantly after 1 month of CRT implantation. Longitudinal strain, Strain 4B, Strain 2B, and global strain of the heart significantly improved from 1 month after CRT implantation and continued to improve quite well after 3 months of CRT implantation.

- There was a significant change between tissue Doppler ultrasound and speckle tracking echocardiography (STE) indices before and after CRT implantation, and there was a close linear correlation between those indices and conventional ultrasound indices. This indicates that cardiac resynchronization therapy (CRT) has improved the condition of heart failure, reduced the rate of arrhythmia, reduced mortality and hospital readmission rates in patients with severe heart failure who did not respond to optimal medical therapy

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...

009bet
1