Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ xương thái dương trên bệnh nhân điếc tiếp nhận để chỉ định cấy ốc tai điện tử. (Ngày công bố: 12/08/2021)

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh - 62720165

Họ tên: Lê Duy Chung

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Cao Minh Thành

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Hồng Đức

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

- Nghiên cứu đã đánh giá được đặc điểm thính lực ở các nhóm bệnh nhân dị dạng tai trong khác nhau. Cho thấy sự đáp ứng thính giác đa dạng ở các bệnh nhân bất sản và thiểu sản thần kinh ốc tai trên cộng hưởng từ với 31,5% có sóng V ABR.

- Đã mô tả đầy đủ các đặc điểm hình ảnh của tai trong bình thường và dị dạng ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị.

- Lần đầu tiên cho thấy kích thước của ốc tai bình thường và các nhóm dị dạng tai trong của bệnh nhân điếc tiếp nhận người Việt Nam ứng dụng trong cấy ốc tai điện tử.

- Mô tả được đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ dây thần kinh ốc tai ở bệnh nhân dị dạng và không dị dạng tai trong ứng dụng chẩn đoán và điều trị.

- Lần đầu tiên đưa ra phương pháp đo khoảng cách ống tai ngoài tới xoang sigma để đánh giá ảnh hưởng của ống tai ngoài và xoang sigma tới phẫu thuật.

- Lần đầu tiên đưa ra phương pháp đo khoảng cách từ ống tai ngoài tới đường cửa sổ tròn - dây VII đánh giá ảnh hưởng của ống tai ngoài, vị trí cửa sổ tròn và đoạn 3 dây VII tới khả năng bộc lộ cửa sổ tròn trên phẫu thuật.

- Lần đầu tiên đưa ra phương pháp xác định vị trí đoạn 3 dây VII so với ngành ngang xương đe để đánh giá ảnh hưởng của đoạn 3 dây VII tới phẫu thuật với độ nhạy là Se = 80%, độ đặc hiệu Sp = 87,3%, độ chính xác Acc = 86%.

Tóm tắt tiếng anh:

New contributions of the thesis:

-          The study evaluated hearing characteristics in different groups of patients with inner ear malformation. The study shows varied auditory response in patients with cochlear nerve aplasia and hypoplasia on MRI with 31,5% having V-ABR wave.

-          Imaging characteristics of normal and malformation inner ear have been fully described for diagnosis and treatment.

-          The study shows the size of cochlear in the normal inner ear and different groups of inner ear malformation of Vietnamese sensorineural hearing loss patients applied in cochlear implants.

-          Described magnetic resonance imaging characteristics of cochlear nerve in malformation and normal inner ear for diagnosis and treatment.

-          For the first time, a method of measuring the distance of the posterior outer ear canal wall to the sigmoid sinus was described to evaluate the effect of the outer ear canal wall and sigmoid sinus on surgery.

-          For the first time, a method of measuring the distance from the posterior outer ear canal wall to the round window - facial nerve line was described to assess the effect of the outer ear canal, round window position and segment 3 of facial nerve on the ability to reveal round window on surgery.

For the first time, a method of determining the location of segment 3 of facial nerve comparison to the short crus of the incus was described to evaluate the effect of the segment 3 of facial nerve on surgery with the sensitivity Se = 80%, the specificity Sp = 87,3%, Accuracy Acc = 86%.

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...