Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không mổ được bằng phác đồ hóa chất Paclitaxel – Carboplatin kết hợp hóa xạ đồng thời. (Ngày công bố: 20/07/2021)

Chuyên ngành: Ung thư - 62720149

Họ tên: Hàng Quốc Tuấn

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Lê Chính Đại

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

Qua nghiên cứu phác đồ hóa trị trước cảm ứng với Paclitaxel + Carboplatin mỗi 3 tuần x 2 chu kỳ, phối hợp với hóa - xạ trị đồng thời phác đồ Paclitaxel + Carboplatin hàng tuần trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn III, không mổ được. Chúng tôi rút ra được từ kết quả nghiên cứu những kết luận có giá trị, mang tính thời sự về đáp ứng điều trị, tái phát, thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, thời gian sống thêm toàn bộ và các tác dụng phụ. Đề tài đã có những đóng góp mới đó là đã đưa ra được nhận xét về hiệu quả của phác đồ hóa chất Paclitaxel-Carboplatin kết hợp hóa xạ đồng thời, nhất là việc sử dụng 2 chu kỳ hóa trị Paclitaxel – Carbopltin trước hóa -xạ trị đồng thời đã tạo ra được đáp ứng ban đầu trên bướu và hạch từ đó làm tăng hiệu quả của hóa-xạ trị đồng thời theo sau và giảm độc tính trên phổi do xạ trị. Ngoài ra, luận án còn nêu lên được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị như: giai đoạn bệnh, V20 Gy toàn phổi, MILD toàn phổi, số lượng bạch cầu, thời điểm đáp ứng. Luận án đã giúp cho việc chỉ định phương pháp điều trị bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III, không mổ được, nhằm tăng hiệu quả, giảm biến chứng, có giá trị cho chuyên ngành ung thư.

Tóm tắt tiếng anh:

New conclusions of the thesis:

Through the study of the introduction chemotherapy regimen with Paclitaxel + Carboplatin every 3 weeks x 2 cycles, in combination with concurrent chemotherapy - radiation therapy and the weekly Paclitaxel + Carboplatin regimen in patients with non-small cells lung cancer stage III, inoperable. We draw from research results valuable, current conclusions about treatment response, recurrence, non-progression survival, overall survival and side effects. The project has made new contributions that have made comments about the effectiveness of the regimen of Paclitaxel-Carboplatin combined with simultaneous chemoradiotherapy, especially the use of 2 cycles of Paclitaxel - Carboplatin chemotherapy pre Concomitant chemoradiotherapy has produced an initial response to the tumor and lymph nodes thereby increasing the effectiveness of subsequent concurrent chemoradiotherapy and reducing radiation-induced pulmonary toxicity. In addition, the dissertation also raises the factors affecting treatment effectiveness such as disease stage, whole lung V20 Gy, whole lung MILD, number of white blood cells, response time. The dissertation has helped the appointment of non-surgical, stage III non-small cell lung cancer in order to increase efficiency, reduce complications, and be valuable for the cancer specialty.

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ