Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu điều trị u lymphô ác tính không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa với CD20(+) bằng phác đồ R-CHOP. (Ngày công bố: 26-06-2022)

Chuyên ngành: Ung thư - 62720149

Họ tên: Lưu Hùng Vũ

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

Hướng dẫn 2: TS. Phạm Xuân Dũng

Tóm tắt tiếng việt:

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về ULBLLT, CD20(+) điều trị với phác đồ R-CHOP kết hợp với tìm tái sắp xếp gen MYC, BCL2, BCL6 bằng xét nghiệm lai tại chỗ phát huỳnh quang (FISH). - Tổng số 48 bệnh nhân, trong đó 39 trường hợp cho kết quả FISH với tỷ lệ tái sắp xếp gen MYC, BCL2 và BCL6 lần lượt là 17,9%, 10.3% và 12,8%; tái sắp xếp hai gen MYC và BCL2/BCL6 là 5,1%. Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn (ĐUHT) là 70,8%. ĐUHT liên hệ với kích thước tổn thương có ý nghĩa (p < 0,05). Tỷ lệ sống thêm không tiến triển (STKTT) 3 năm = 68,6% và sống thêm toàn bộ (STTB) 3 năm = 77%. Bệnh nhân có tái sắp xếp gen BCL2 làm giảm STKTT 3 năm hoặc có tái sắp xếp gen MYC làm giảm STTB 3 năm so với không có tái sắp xếp gen, có ý nghĩa (p < 0,05). - Có triệu chứng B, tổn thương tủy xương, tổn thương ngoài hạch ≥ 2 vị trí, LDH máu tăng và có tái sắp xếp gen BCL2 ảnh hưởng xấu đến STKTT (p < 0,05); trong khi có triệu chứng B, tổn thương tủy xương, LDH máu tăng và có tái sắp xếp gen MYC ảnh hưởng xấu đến STTB (p < 0,05). Phân tích đa biến cho thấy ba yếu tố kết hợp có ý nghĩa với giảm STTB: có triệu chứng B, LDH tăng và có tái sắp xếp MYC (p < 0,05). - Các tác dụng phụ của hóa trị đa số độ 0-1; giảm bạch cầu hạt độ 3-4 (31,2%); nhiễm trùng kèm giảm bạch cầu hạt độ 4 (8,3%); viêm phổi nặng (6,3%); virus viêm gan B tái hoạt hóa (11,1%)

Tóm tắt tiếng anh:

This is the first study in Vietnam on diffuse large B-cell lymphoma, CD20(+) treated with R-CHOP regimen combined with rearrangement of MYC, BCL2, BCL6 genes by fluorescence in situ hybridization (FISH) assay. - The total of 48 patients, in which 39 cases showed FISH results with MYC, BCL2 and BCL6 gene rearrangement rates of 17.9%, 10.3% and 12.8%, respectively; the rearrangement of two genes MYC and BCL2/BCL6 was 5.1%. The complete response rate was 70.8%. The complete response was significantly associated with lesion size (p<0.05). The 3-year progression-free survival rate was 68.6% and the 3-year overall survival rate was 77%. The patients with BCL2 gene rearrangement reduced 3-year progression-free survival or with MYC gene rearrangement reduced 3-year overall survival compared to others with no gene rearrangement, significant (p < 0.05). - Having symptom B, bone marrow involvement, extra-nodal lymphoma ≥ 2 positions, elevated blood LDH and BCL2 gene rearrangement adversely affect progression-free survival (p < 0.05); while having symptom B, bone marrow involvement, elevated blood LDH and MYC gene rearrangement adversely affected overall survival (p < 0.05). Multivariate analysis showed that three factors were significantly associated with reduced overall survival: Having symptom B, increased LDH and MYC rearrangement (p < 0.05). - The side effects of chemotherapy are mostly grade 0-1; grade 3-4 neutropenia (31.2%); infection with grade 4 neutropenia (8.3%); severe pneumonia (6.3%); hepatitis B virus reactivation (11.1%)

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...