Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Đánh giá kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ XELOX sau phẫu thuật ung thư dạ dày triệt căn. (Ngày công bố: 01-08-2022)

Chuyên ngành: Ung thư - 62720149

Họ tên: Lê thị Thu Nga

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Lê Đình Roanh

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

- Kết quả điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ XELOX cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn pT3, N1-3, M0: thời gian sống thêm không bệnh trung bình là 54,5±3,6 tháng với tỷ lệ sống thêm không bệnh 3 năm và 5 năm lần lượt là 63,0% và 59,3%. Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 57,1±3,6 tháng với tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm và 5 năm lần lượt là 70,0% và 57,3%. Tác dụng không mong muốn của phác đồ chủ yếu độ 1 và 2.

- Các yếu tố làm giảm thời gian sống thêm không bệnh và sống thêm toàn bộ của bệnh nhân trong phân tích đa biến: giai đoạn di căn hạch muộn, tỷ lệ di căn hạch cao, típ lan tỏa và hỗn hợp theo phân loại Lauren. Nam giới có nguy cơ tử vong cao gấp 3,29 lần nữ giới. Ở nhóm bệnh nhân không thiếu hụt protein sửa chữa ghép cặp sai ADN; bộc lộ p53 trên 20%; tỷ lệ di căn hạch trên 0,25 thì bộc lộ quá mức HER2 làm giảm rõ rệt sống thêm không bệnh. Ở típ lan tỏa và hỗn hợp, bộc lộ Ki67>35% làm giảm rõ rệt thời gian sống thêm không bệnh và sống thêm toàn bộ

Tóm tắt tiếng anh:

New findings of the thesis:

- Results of XELOX adjuvant chemotherapy for gastric carcinoma patients with stage pT3, N1-3, M0: the mean disease-free survival was 54.5±3.6 months with 3-year and 5-year disease-free survival rate was 63.0% and 59.3%. The mean overall survival was 57.1±3.6 months with 3-year and 5-year overall survival rate was 70.0% and 57.3%. Adverse effects of XELOX regimen were mainly grade 1 and 2.

- Factors decreased disease-free survival and overall survival of patients in multivariable analysis: late lymph node stage, high lymph node metastasis ratio, diffuse and mixed type according to Lauren classification. In the group of patients with proficiency of DNA mismatch repair protein; p53 expression over 20%; lymph node metastasis ratio above 0.25: overexpression of HER2 significantly decreased  disease-free survival. In the diffuse and mixed type, Ki67 expression over 35% significantly decreased disease-free survival and overall survival.

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ