Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Thực trạng tăng huyết áp và hiệu quả của mô hình quản lý điều trị tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ngày công bố: 29-04-2022)

Chuyên ngành: Y tế công cộng - 62720301

Họ tên: Trần Lan Anh

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn

Hướng dẫn 2: GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn

Tóm tắt tiếng việt:

Đối với ngành y tế Yên Bái và đặc biệt là huyện Văn Yên, đây là những thông tin có giá trị, thực tế. Những kết quả nghiên cứu đưa ra những gợi ý cho ngành y tế địa phương về các giải pháp trong chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý bệnh tăng huyết áp nói riêng và qua đây cũng có thể áp dụng cho quản lý các bệnh không lây nhiễm nói chung trên địa bàn.

Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài được thể hiện qua 29 bảng, 05 hình và 25 biểu đồ. Những kết quả thu được từ nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc THA khá cao trên cộng đồng người dân tộc từ 40 tuổi trở lên ở 2 huyện miền núi, tăng dần theo tuổi, nam mắc bệnh nhiều hơn nữ, người có học vấn thấp có xu hướng mắc bệnh nhiều hơn, nhóm ít vận động, ăn mặn, uống rượu có xu hướng mắc cao hơn.

Đề tài có tính thực tế cao, đề cập tới những tồn tại cả về chuyên môn và về khía cạnh quản lý, điều hành, chỉ đạo một hoạt động cụ thể trên địa bàn huyện.

Kết quả mô hình can thiệp đã phát huy tác dụng, giảm nguy cơ và giảm huyết áp tâm thu trung bình 7mmHg và huyết áp tâm trương giảm trung bình 1,8 mmHg. Tỷ lệ người kiểm soát được huyết áp về mục tiêu ở nhóm can thiệp giảm 21,3% (từ 100% giảm còn 78m8%) còn thấp

Tóm tắt tiếng anh:

Scientific value and practical value of the topic are shown through 29 tables, 05 figures and 25 charts. The results obtained from the study show that the prevalence of hypertension is quite high among ethnic minorities aged 40 years and older in 2 mountainous districts, increasing with age, sedentary groups, eating salty foods, drinking alcohol tend to be higher.

The topic is highly practical, mentioning the shortcomings both in terms of expertise and in terms of management, administration and direction of a specific activity in the district.

The results of the intervention model have been effective, reducing risk and reducing systolic blood pressure by an average of 7 mmHg and diastolic blood pressure by an average of 1.8 mmHg. The percentage of people controlling blood pressure to the target in the intervention group decreased by 21.3% (from 100% to 78m8%) was still low.

For the health sector in Yen Bai and especially in Van Yen district, this is valuable and factual information. The research results provide suggestions for the local health sector about solutions in directing the grassroots health care levels to better perform the task of managing hypertension in particular, and through this can also apply pressure. used for the management of non-communicable diseases in general in the area.

The research results also give the health sector of the country information and reference lessons on the implementation of non-communicable disease control at the grassroots level. What has not been successful during the intervention period is also a lesson and a task for the Yen Bai health sector in the coming time

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...