Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm sau chấn thương đụng dập nhãn cầu. (Ngày công bố: 16-05-2022)

Chuyên ngành: Nhãn khoa - 62720157

Họ tên: Nguyễn Minh Thi

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:GS.TS. Đỗ Như Hơn

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

- Lần đầu tiên ở Việt Nam, bệnh lý lỗ hoàng điểm do chấn thương đụng dập nhãn cầu đã được khám, đánh giá một cách toàn diện, chi tiết trên lâm sàng cũng như trên OCT về những biến đổi giải phẫu như kích thước đỉnh lỗ hoàng điểm, kích thước đáy lỗ hoàng điểm, mối liên kết phần trong-phần ngoài tế bào quang thụ…

- Chúng tôi đã đo đạc, đánh giá một cách chính xác, khách quan những biến đổi giải phẫu của lỗ hoàng điểm trước và sau phẫu thuật bằng OCT. Những kết quả này đã góp phần khẳng định vai trò và tính hiệu quả của phương pháp phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng ngăn trong, bơm khí nở nội nhãn trong điều trị bệnh lý lỗ hoàng điểm do chấn thương.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng MHI và HFF có giá trị trong tiên lượng khả năng thành công của phẫu thuật điều trị lỗ hoàng điểm chấn thương. Một số các yếu tố khác như nang bờ lỗ hoàng điểm, dịch dưới bờ lỗ hoàng điểm, chiều dày hoàng điểm, tổn hại EZ … cũng có liên quan đến kết quả điều trị lỗ hoàng điểm chấn thương.

Tóm tắt tiếng anh:

- For the first time in Vietnam, traumatic macular hole has been examined and evaluated comprehensively and in detail about anatomical characteristics such as apical hole diameter, basal hole diameter, photoreceptor inner segment – outer segment junction ...

- By OCT, we accurately and objectively measured and evaluated the anatomical changes of traumatic macular hole before and after vitrectomy. These results have contributed to confirm the role and effectiveness of vitrectomy, internal limitant membrane peeling and gas tamponade in the treatment of traumatic macular hole.

- This study has shown that the MHI and HFF are valuable in predicting the surgical success. Some other factors such as intraretinal cyst, subretinal fluid, central subfield thickness, central average thickness, EZ defect ... are also related to the results of surgery.

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...